Издавач
Либерти АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
liberty.skopje@libertysteelgroup.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 23 24 39 00
Факс
+389 23 24 39 36
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 10.627.327 6.522.371 6.516.335
Оперативна добивка 964.065 1.879.717 -429.540
Добивка по оданочување 780.613 1.868.583 -592.197
Главнина 1.397.576 616.522 -1.543.894
Вкупно обврски 2.850.247 2.781.764 5.040.386
Вкупно средства 4.247.822 3.398.286 3.496.492
Пазарна капитализација 1.977.043 1.449.831 1.318.029
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,07% 28,82% -6,59%
Нето добивка по акција (EPS) 23,69 56,71 -17,97
Поврат на вкупните средства (ROA) 18,38% 54,99% -16,94%
Поврат на капиталот (ROE) 55,85% 303,08% 38,36%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,53 0,78 -
Книговодствена вредност по акција 42,41 18,71 -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,41 2,35 -0,85
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури.

Одборот на директори 
Тодорка Ристовска - Главен извршен директор 
Вирингер Бахадур Гарг
Санјеев Гупта
Аггарвал Аџај Кумар
Марк Хантер

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLAVA101018
Вкупно издадени ХВ
32.950.713
Последно тргување: 26.01.2023
Максимална цена:
34,00
Минимална цена:
34,00
Просечна цена:
34,00
Количина:
561
Промет:
19.074
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
76,00
Минимална цена:
34,00
Количина:
21.606
Промет:
1.219.997
Број на трансакции:
45

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци