Издавач
Либерти АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
liberty.skopje@libertysteelgroup.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 23 24 39 00
Факс
+389 23 24 39 36
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 6.522.371 6.516.335 6.753.437
Оперативна добивка 1.879.717 -429.540 -227.523
Добивка по оданочување 1.868.583 -592.197 -218.954
Главнина 616.522 -1.543.894 -950.906
Вкупно обврски 2.781.764 5.040.386 4.166.751
Вкупно средства 3.398.286 3.496.492 3.215.845
Пазарна капитализација 1.449.831 1.318.029 2.211.981
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 28,82% -6,59% -3,37%
Нето добивка по акција (EPS) 56,71 -17,97 -6,64
Поврат на вкупните средства (ROA) 54,99% -16,94% -6,81%
Поврат на капиталот (ROE) 303,08% 38,36% 23,03%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,78 - -
Книговодствена вредност по акција 18,71 - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 2,35 -0,85 -2,33
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури.

Одборот на директори 
Волфганг Марингер - Главен извршен директор 
Вирингер Бахадур Граг
Санјеев Гупта
Тодорка Ристовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Бришење на издавачот Либерти АД Скопје од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 26.01.2021 година Берзата изврши бришење на издавачот Либерти АД Скопје...
 9. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLAVA101018
Вкупно издадени ХВ
32.950.713
Последно тргување: 14.06.2021
Максимална цена:
65,00
Минимална цена:
65,00
Просечна цена:
65,00
Количина:
500
Промет:
32.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
38,00
Количина:
9.443
Промет:
473.981
Број на трансакции:
18

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци