Издавач
Гранит АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Димитрие Чуповски бр.8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
granit@granit.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Петрушевска
Телефон
+389 2 3218 700
Факс
+389 2 3218 700
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 5.122.483 4.667.190 4.713.802
Оперативна добивка 69.367 -32.506 68.607
Добивка по оданочување 127.117 45.986 135.807
Главнина 6.365.343 6.053.694 6.096.740
Вкупно обврски 1.815.714 1.875.856 1.928.473
Вкупно средства 8.181.057 7.929.550 8.025.213
Пазарна капитализација 3.621.921 3.916.251 4.277.752
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,35% -0,70% 1,46%
Нето добивка по акција (EPS) 41,39 14,97 44,22
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,55% 0,58% 1,69%
Поврат на капиталот (ROE) 2,00% 0,76% 2,23%
Коефициент цена/ добивка по акција 28,49 85,16 31,50
Книговодствена вредност по акција 2.072,47 1.971,00 1.985,02
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,57 0,65 0,70
Дивиденда по акција 42,00 36,00 36,00
Дивиденден принос 3,56% 2,82% 2,58%

ГД Гранит АД Скопје е градежна компанија на која основна дејност и е проектирање, изградба и надзор во градежништвото- нискоградба, хидроградба, високо градба, изведба на електро инсталации,патишта, мостови, тунели, производство на градежни материјали и сл. Компанијата има свои претставништва во Германија, Русија, Албанија, Бугарија, Украина, Хрватска и Црна Гора.

Надзорен одбор
Ивана Милковска - Претседател на Надзорен одбор  
Виолета Божиновска   
Горан Марковски   

Управен одбор
Страшо Милковски - Претседател на Управен одбор
Зоран Милковски - Генерален директор
Андреа Серафимовски
Венко Зафиров

Катерина Ѓердовска

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKGRNT101015
Вкупно издадени ХВ
3.071.377
Последно тргување: 21.05.2024
Максимална цена:
1.301,00
Минимална цена:
1.300,00
Просечна цена:
1.300,14
Количина:
690
Промет:
897.100
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.380,00
Минимална цена:
1.100,00
Количина:
61.494
Промет:
73.074.684
Број на трансакции:
389

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци