Издавач
Гранит АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Димитрие Чуповски бр.8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
granit@granit.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Петрушевска
Телефон
+389 2 3218 700
Факс
+389 2 3218 700
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 4.667.190 4.713.802 4.093.391
Оперативна добивка -32.506 68.607 -3.819
Добивка по оданочување 45.986 135.807 56.927
Главнина 6.053.694 6.096.740 5.546.389
Вкупно обврски 1.875.856 1.928.473 1.615.818
Вкупно средства 7.929.550 8.025.213 7.162.207
Пазарна капитализација 3.916.251 4.277.752 3.436.717
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,70% 1,46% -0,09%
Нето добивка по акција (EPS) 14,97 44,22 18,53
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,58% 1,69% 0,79%
Поврат на капиталот (ROE) 0,76% 2,23% 1,03%
Коефициент цена/ добивка по акција 85,16 31,50 60,37
Книговодствена вредност по акција 1.971,00 1.985,02 1.805,83
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,65 0,70 0,62
Дивиденда по акција 36,00 36,00 16,67
Дивиденден принос 2,82% 2,58% 1,49%

ГД Гранит АД Скопје е градежна компанија на која основна дејност и е проектирање, изградба и надзор во градежништвото- нискоградба, хидроградба, високо градба, изведба на електро инсталации,патишта, мостови, тунели, производство на градежни материјали и сл. Компанијата има свои претставништва во Германија, Русија, Албанија, Бугарија, Украина, Хрватска и Црна Гора.

Надзорен одбор
Ивана Милковска - Претседател на Надзорен одбор  
Виолета Божиновска   
Горан Марковски   

Управен одбор
Страшо Милковски - Претседател на Управен одбор
Зоран Милковски - Генерален директор
Андреа Серафимовски
Венко Зафиров

Катерина Ѓердовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKGRNT101015
Вкупно издадени ХВ
3.071.377
Последно тргување: 02.10.2023
Максимална цена:
1.112,00
Минимална цена:
1.111,00
Просечна цена:
1.111,94
Количина:
160
Промет:
177.910
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.546,00
Минимална цена:
1.100,00
Количина:
53.161
Промет:
68.902.908
Број на трансакции:
338

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци