Издавач
Гранит АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Димитрие Чуповски бр.8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
granit@granit.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Петрушевска
Телефон
+389 2 3218 700
Факс
+389 2 3218 700
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 4.866.523 4.265.012 5.409.531
Оперативна добивка 286.819 34.701 159.312
Добивка по оданочување 304.035 75.234 138.388
Главнина 5.527.140 5.124.057 5.007.589
Вкупно обврски 1.978.301 2.687.072 3.019.784
Вкупно средства 7.505.441 7.811.129 8.027.373
Пазарна капитализација 3.459.261 2.458.576 2.370.489
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,89% 0,81% 2,95%
Нето добивка по акција (EPS) 98,99 24,50 45,06
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,05% 0,96% 1,72%
Поврат на капиталот (ROE) 5,50% 1,47% 2,76%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,38 32,68 17,13
Книговодствена вредност по акција 1.799,56 1.668,33 1.630,41
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,63 0,48 0,47
Дивиденда по акција 33,33 30,00 28,00
Дивиденден принос 2,96% 3,75% 3,63%

ГД Гранит АД Скопје е градежна компанија на која основна дејност и е проектирање, изградба и надзор во градежништвото- нискоградба, хидроградба, високо градба, изведба на електро инсталации,патишта, мостови, тунели, производство на градежни материјали и сл. Компанијата има свои претставништва во Германија, Русија, Албанија, Бугарија, Украина, Хрватска и Црна Гора.

Надзорен одбор
Ивана Милковска - Претседател на Надзорен одбор  
Виолета Божиновска   
Горан Марковски   

Управен одбор
Страшо Милковски - Претседател на Управен одбор
Зоран Милковски - Генерален директор
Андреа Серафимовски
Венко Зафиров

Катерина Ѓердовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKGRNT101015
Вкупно издадени ХВ
3.071.377
Последно тргување: 08.03.2021
Максимална цена:
1.250,00
Минимална цена:
1.250,00
Просечна цена:
1.250,00
Количина:
565
Промет:
706.250
Број на трансакции:
7
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.392,00
Минимална цена:
696,00
Количина:
435.164
Промет:
449.019.054
Број на трансакции:
1.874

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци