Издавач
Алкалоид АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Александар Македонски бр.12
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
alkaloid@alkaloid.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виктор Стојчевски
Телефон
+389 2 3 104 007
Факс
+389 2 3 104 081
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 16.512.978 14.289.051 12.794.180
Оперативна добивка 1.822.830 1.669.971 1.479.180
Добивка по оданочување 1.576.905 1.463.426 1.304.988
Главнина 13.791.033 12.507.915 11.662.585
Вкупно обврски 6.162.876 5.081.341 4.216.036
Вкупно средства 19.953.909 17.589.256 15.878.621
Пазарна капитализација 25.985.570 24.558.124 26.394.393
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,04% 11,69% 11,56%
Нето добивка по акција (EPS) 1.101,69 1.022,41 911,72
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,90% 8,32% 8,22%
Поврат на капиталот (ROE) 11,43% 11,70% 11,19%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,48 16,78 20,23
Книговодствена вредност по акција 9.634,96 8.738,53 8.147,94
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,88 1,96 2,26
Дивиденда по акција 540,00 490,00 440,00
Дивиденден принос 2,97% 2,86% 2,39%

Алкалоид АД Скопје е компанија која работи на производство на лекови, преработка на билни суровини и производство на козметички и хемиски производи. Компанијата нуди неколку илјади различни фармацевтски, хемиски, козметички  и прехрамбени продукти, и се исто така активно инволвирани во пронаоѓање и воведување на нови производи.
Подружниците на Алкалоид АД Скопје се лоцирани во Русија, Швајцарија, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Бугарија.  

Управен одбор
Живко Мукаетов - претседател на УО и генерален директор
Виктор Стојчевски - член на УО и директор на финансии
Оливера Панева - член на УО 
Ѓорѓи Јованов - член на УО и директор за акционерство и имотни прашања
Кире Ицев - член на УО и директор на Службата за Општи работи


Надзорен одбор 
Проф.д-р Миодраг Мицајков - претседател
Лидија Софревска - Андонова - независен член
Бојанчо Кралевски - член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKALKA101011
Вкупно издадени ХВ
1.431.353
Последно тргување: 22.05.2024
Максимална цена:
20.800,00
Минимална цена:
20.700,00
Просечна цена:
20.743,41
Количина:
69
Промет:
1.431.295
Број на трансакции:
9
Последните 52 недели
Максимална цена:
21.100,00
Минимална цена:
17.199,00
Количина:
35.000
Промет:
663.044.099
Број на трансакции:
2.666

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци