Издавач
Алкалоид АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Александар Македонски бр.12
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
alkaloid@alkaloid.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виктор Стојчевски
Телефон
+389 2 3 104 007
Факс
+389 2 3 104 081
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 11.102.808 9.783.286 9.094.716
Оперативна добивка 1.200.930 982.783 912.277
Добивка по оданочување 1.015.318 862.445 809.309
Главнина 10.295.349 9.345.291 8.876.070
Вкупно обврски 3.298.551 2.567.985 2.441.465
Вкупно средства 13.593.900 11.913.276 11.317.535
Пазарна капитализација 17.033.287 11.738.011 10.730.567
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 10,82% 10,05% 10,03%
Нето добивка по акција (EPS) 709,34 602,54 565,42
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,47% 7,24% 7,15%
Поврат на капиталот (ROE) 9,86% 9,23% 9,12%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,78 13,61 13,26
Книговодствена вредност по акција 7.192,74 6.528,99 6.201,17
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,65 1,26 1,21
Дивиденда по акција 360,00 320,00 270,00
Дивиденден принос 3,03% 3,90% 3,60%

Алкалоид АД Скопје е компанија која работи на производство на лекови, преработка на билни суровини и производство на козметички и хемиски производи. Компанијата нуди неколку илјади различни фармацевтски, хемиски, козметички  и прехрамбени продукти, и се исто така активно инволвирани во пронаоѓање и воведување на нови производи.
Подружниците на Алкалоид АД Скопје се лоцирани во Русија, Швајцарија, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Бугарија.  

Управен одбор
Живко Мукаетов - претседател на УО и генерален директор
Виктор Стојчевски - член на УО и директор на финансии
Милкица Глигорова - член на УО и директор на производниот сегмент на ПЦ Фармација
Ѓорѓи Јованов - член на УО и директор за акционерство и имотни прашања
Кире Ицев - член на УО и директор на Службата за Општи работи


Надзорен одбор 
Проф.д-р Миодраг Мицајков - претседател
Проф.д-р Илија Џонов - член
Бојанчо Кралевски - член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKALKA101011
Вкупно издадени ХВ
1.431.353
Последно тргување: 28.01.2021
Максимална цена:
13.880,00
Минимална цена:
13.800,00
Просечна цена:
13.810,93
Количина:
427
Промет:
5.897.268
Број на трансакции:
28
Последните 52 недели
Максимална цена:
14.000,00
Минимална цена:
8.354,00
Количина:
88.434
Промет:
1.037.435.318
Број на трансакции:
3.857

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци