Континуирани државни обврзници

Почнувајќи од 08.01.2019 година континуираните државни обврзници котираат на Официјалниот пазар на Берзата. 

Прегледот со детали за сите моментално котирани континуирани државни обврзници е достапен на следнив линк: 

Сумарен преглед на котираните континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата