Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 05 јули 2022
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење