Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 04 мај 2023
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.