Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 25 јануари 2024
ОНЕ Брокер АД Скопје - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето.