Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 23 септември 2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото