Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 23 јануари 2023
ФК Беласица АД Струмица - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.