Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 20 јуни 2022
Илинден АД Струга - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор