Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 18 септември 2023
Комунапроект АД Тетово - Промени во сопственичка структура над 10%
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 2 од Законот за Хартии од вредност објавуваме промени во сопственичката структура над 10%.