Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 18 јануари 2023
НОМАГАС АД Скопје - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото