Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 15 јули 2022
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД СКОПЈЕ - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење