Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 12 јули 2022
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.