Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 10 ноември 2023
Државна лотарија на Република Северна Македонија АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.