Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
М-НАВ АД Скопје Други промени во работењето 24.02.2020
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 18.02.2020
МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.02.2020
Палтекс АД Делчево Промени во органите на управување и раководење 17.02.2020
Пумпи АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.02.2020
Карномак АД с. Породин Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.02.2020
Неметали АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.02.2020
М-НАВ АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 31.01.2020
Југотутун - Моша Пијаде АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.01.2020
КК Струмица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.01.2020
Ракометен клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.01.2020
Геталдус очна оптика АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.01.2020
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 28.01.2020
Макохемија АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 27.01.2020