Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ФК Ренова АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 20.05.2022
ФК Ренова АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.05.2022
Иново Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.05.2022
Единство АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.05.2022
Силика минерал АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.05.2022
Текстил ЕЛМА АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.05.2022
М-НАВ АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 16.05.2022
ПроКредит банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.05.2022
ПроКредит банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.05.2022
Охридска пастрмка АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.05.2022
ЕМУС Сервис АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.05.2022
Национални Енергетски Ресурси АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.05.2022
Национални Енергетски Ресурси АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 13.05.2022
А - ТИМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.05.2022
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 11.05.2022
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.05.2022
Еуро Експертс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.05.2022
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 09.05.2022
Силк Роуд Банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.05.2022
Вега Фондови АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.05.2022
Вега Фондови АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.05.2022
КК МЗТ Скопје Аеродром АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.05.2022
Осигурително Брокерско друштво Петрол-Оил Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2022
Електрорама-М АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2022
Иново статус АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.05.2022
Иново статус АД Скопје Други промени во работењето 04.05.2022
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.05.2022
Генерали Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 03.05.2022
Генерали Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.05.2022
КБ Публикум Инвест АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 03.05.2022
Интернацинален картичен систем АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 29.04.2022
Еуропрофил АД с. Алданци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.04.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.04.2022
Еуромак брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.04.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Статусни промени на друштвото 29.04.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 29.04.2022
Сава осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.04.2022
Сава осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.04.2022
Бујото Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.04.2022
Бистрица с. Теарце Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.04.2022
Макохемија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 27.04.2022
Макохемија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.04.2022
Даути Милк АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.04.2022
Тренд МР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.04.2022
Огражден АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.04.2022
М-НАВ АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.04.2022
Интернацинален картичен систем АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.04.2022
Интернацинален картичен систем АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.04.2022