Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 18.01.2021
Скопје Север АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.01.2021
СН Осигурителен брокер АД Битола Нова емисија на Хартии од вредност 13.01.2021
Генерали Инвестментс АД Скопје Други промени во работењето 11.01.2021
МЕПСО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.01.2021
МЕПСО АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.01.2021
Стоби модна конфекција АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.01.2021
Агропромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.01.2021
ФK - СТРУГА ТРИМ – ЛУМ АД Струга Ревидирани финансиски извештаи 05.01.2021
ФК Хоризонт Турново АД с.Турново Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.12.2020
М-НАВ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2020
Еренику-комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.12.2020
МЕПСО АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 31.12.2020
Генерали Инвестментс АД Скопје Други промени во работењето 30.12.2020
Генерали Инвестментс АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 28.12.2020
Манекс Корпорација АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.12.2020