Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Охридтурист АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 26.09.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Промени во органите на управување и раководење 23.09.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Статусни промени на друштвото 23.09.2022
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 22.09.2022
Елмар АД Штип Ревидирани финансиски извештаи 20.09.2022
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 16.09.2022
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.09.2022
Генерали Инвестментс АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.09.2022
Мокел - ЕЕИИ АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.09.2022
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци Ревидирани финансиски извештаи 09.09.2022
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.09.2022
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 06.09.2022
Туртел АД Штип Промени во органите на управување и раководење 30.08.2022
Млекара АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 29.08.2022
Млекара АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.08.2022