Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 29.10.2020
Мокел - ЕЕИИ АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.10.2020
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Ревидирани финансиски извештаи 29.10.2020
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.10.2020
Лихнида АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.10.2020
Кнауф Радика АД Ревидирани финансиски извештаи 22.10.2020
Даути-Комерц АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 22.10.2020
Пелагонија АДГ Струмица Статусни промени на друштвото 20.10.2020
Семенарство АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.10.2020
Млекара АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.10.2020
Градинар АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.10.2020
Коста Абраш АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.10.2020
Градинар АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.10.2020
ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.10.2020
Бролинс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.10.2020
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.10.2020
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.10.2020
Млекара АД Битола Промени во органите на управување и раководење 07.10.2020
ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.10.2020
Даути Транспортшпед АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.10.2020
Даути Транспортшпед АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.10.2020
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 05.10.2020
Лајон Инс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.10.2020