Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 07.12.2018
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.12.2018
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Други промени во работењето 04.12.2018
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.11.2018
Славија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.11.2018
МЕПСО АД Скопје Статусни промени на друштвото 19.11.2018
КБ Прво Пензиско Друштво Промени во органите на управување и раководење 16.11.2018
Вардар 03 АД Градско Ревидирани финансиски извештаи 15.11.2018
АЛОВ АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 14.11.2018
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.11.2018
КД Фондови АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.11.2018
Аеродроми на Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.11.2018
Фимар Балкан АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.11.2018