Блок трансакција
среда, 06 март 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ВВ Тиквеш АД Кавадарци
Шифра: TKVS
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 5.980
% од основната главнина: 2,21%
Цена по акција (во денари): 5.820,00
Вредност на трансакција (во денари): 34.803.600,00