Блок трансакција
понеделник, 06 март 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Галеб АД Охрид
Шифра: GALE
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен пазар 
Номинална вредност: 50 ЕУР
Количина: 13.284
% од основната главнина: 32,98%
Цена по акција (во денари): 1.858,00
Вредност на трансакција (во денари): 24.681.672,00