Јавна опомена за котираното друштво Пелистерка АД Скопје
понеделник, 05 јуни 2023

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвото Пелистерка АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација на Македонска берза АД Скопје, поради необјавување на неревидираните финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2022 година во пропишаниот рок, како и поради необјавување на неревидирани консолидирани финансиски, со што издавачот не постапи согласно член 40, точка 3, алинеја 2 од Правилата за котација.