Блок трансакција
петок, 04 јуни 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Аутомакедонија АД Скопје
Шифра: AUMK
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна котација 
Номинална вредност: 44,48 ЕМУ
Количина: 3.157
% од основната главнина: 3,83%
Цена по акција (во денари):  2.400,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.576.800,00