Блок трансакција
понеделник, 29 април 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Лајон Инс АД Скопје
Шифра: LAJO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Редовен Пазар-Слободен Пазар
Номинална вредност: 10,00 ЕУР
Количина: 750
% од основната главнина: 50,00%
Цена по акција (во денари): 13.882,00
Вредност на трансакција (во денари): 10.411.500,00