Блок трансакција
петок, 22 септември 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:


Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 500
% од основната главнина: 1,93%
Цена по акција (во денари): 68.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 34.000.000,00