Блок трансакција
среда, 22 мај 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Генерали Инвестментс АД Скопје
Шифра: KDFO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Редовен Пазар-Слободен пазар
Номинална вредност: 10,00 ЕУР
Количина: 93.574
% од основната главнина: 100,00%
Цена по акција (во денари): 1.644,24
Вредност на трансакција (во денари): 153.858.114,00