Блок трансакција
вторник, 22 ноември 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 519
% од основната главнина: 2,00%
Цена по акција (во денари): 88.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 45.931.500,00