Исклучување од котација на акциите издадени од Единство АД Струмица
четврток, 20 јуни 2024

Одборот на директори на Македонската берза донесе Одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Единство АД Струмица со ИСИН MKEDIN101016 и со шифра EDIN, поради трансформација на друштвото во друштво со ограничена одговорност (д.о.о.). Акциите издадени од Единство АД Струмица ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата, почнувајќи од 24.06.2024 година (понеделник).