Блок трансакција
понеделник, 18 септември 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 7.317
% од основната главнина: 3,61%
Цена по акција (во денари): 2.960,00
Вредност на трансакција (во денари): 21.658.320,00