Блок трансакции
петок, 17 мај 2024

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Макпетрол АД Скопје
Шифра: MPT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 511,29 ЕУР
Количина: 300
% од основната главнина: 0,27%
Цена по акција (во денари): 74.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 22.200.000,00


Македонијатурист АД Скопје
Шифра: MTUR
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 25,56 ЕУР
Количина: 7.167
% од основната главнина: 1,58%
Цена по акција (во денари): 6.150,00
Вредност на трансакција (во денари): 44.077.050,00


Македонијатурист АД Скопје
Шифра: MTUR
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 25,56 ЕУР
Количина: 1.500
% од основната главнина: 0,33%
Цена по акција (во денари): 6.150,00
Вредност на трансакција (во денари): 9.225.000,00