Котација на државни обврзници
петок, 17 ноември 2023

Ве известуваме дека согласно барањето поднесено од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 20.11.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 1.085.480.000,00 МКД
Број на издадени хв: 108.548
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 14.11.2023
Датум на достасување: 14.11.2025
Каматна стапка: 5%
Шифра на тргување: G141125
ИСИН: MKMINF20GAK9

Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 1.437.280.000,00 МКД
Број на издадени хв: 143.728
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 16.11.2023
Датум на достасување: 16.11.2038
Каматна стапка: 6,15%
Шифра на тргување: М161138
ИСИН: MKMINF20GAL7