Бришење на издавачот Единство АД Струмица од „Листата за набљудување“
петок, 14 јуни 2024

Ве известуваме дека на 14.06.2024 година Берзата изврши бришење на издавачот Единство АД Струмица од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена постапката за преобразба на друштвото од АД во ДОО. 

Единство АД Струмица беше внесено на „Листата на набљудување“ на 11.01.2024 година согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавена одлука за преобразба на друштвото од АД во ДОО, донесена од Собранието на акционери на Единство АД Струмица одржано на 10.01.2024 година.