Блок трансакција
петок, 12 април 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Македонијатурист АД Скопје
Шифра: MTUR
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 25,56 ЕУР
Количина: 20.708
% од основната главнина: 4,58%
Цена по акција (во денари): 6.150,00
Вредност на трансакција (во денари): 127.354.200,00