Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 25 декември 2023
ПАЛПЛАСТ - ПРО АД Куманово - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa