Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 19 мај 2023
Кроација осигурување - живот АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.