Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 17 јуни 2024
Бутел погребален сервис АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.