Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 14 август 2023
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото.