Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
понеделник, 06 мај 2019

Основните информации за јавната понуда се следните:

  • назив на издавачот: Црвени брегови АД увоз-извоз с. Црвени Брегови Неготино    
  • шифра на акциите - предмет на јавната понуда: CBNGA31
  • број на акции што се запишуваат: 56.177
  • количина на акции на која гласи еден лот: 1     
  • продажна цена на една акција: 3.145,00 денари
  • иницијален датум на запишување: 20.05.2019
  • последен датум за запишување: 18.06.2019        
  • модел и начин на запишување на акциите - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена со давање на приоритет на налози со поголема количина и порано време на внес на налогот.

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД увоз-извоз с. Црвени Брегови Неготино.

1. Покана за запишување и уплата на хартии од вредност по пат на јавна понуда
2. Проспект за издавање на сопственички хартии од вредност (обични акции) по пат на јавна понуда - 1
3. Проспект за издавање на сопственички хартии од вредност (обични акции) по пат на јавна понуда - 2
4. Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2015 година
5. Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016 година
6. Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017 година
7. Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи за 2018 година
8. Прилог 5 Статут - Црвени брегови АД увоз-извоз с. Црвени Брегови Неготино
9. Писмена изјава за запишување (уписница) - Црвени брегови АД увоз-извоз с. Црвени Брегови Неготино