Блок трансакции
петок, 05 мај 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Витаминка АД Прилеп
Шифра: VITA
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 52,78 ЕУР
Количина: 555
% од основната главнина: 0,72%
Цена по акција (во денари): 13.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.492.500,00

Витаминка АД Прилеп
Шифра: VITA
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 52,78 ЕУР
Количина: 500
% од основната главнина: 0,65%
Цена по акција (во денари): 13.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 6.750.000,00