Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на Централна кооперативна банка АД Скопје
вторник, 05 февруари 2019

Основните информации за јавната понуда за запишување се следните:

o    назив на издавачот: Централна кооперативна банка АД Скопје    
o    шифра на конвертибилните обврзници - предмет на јавната понуда: CKBOA31
o    број на конвертибилните обврзници што се запишуваат: 5.000
o    количина на конвертибилните обврзници на која гласи еден лот: 1     
o    продажна цена на една конвертибилна обврзница: 100% од номиналната вредност на обврзницата односно 1.000 евра по обврзница по среден курс на НБРМ на денот на уплатата
o    иницијален датум на запишување: 20.02.2019
o    последен датум за запишување: 21.03.2019        
o    модел и начин на продажба на конвертибилните обврзници - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена – со примена на принципот на приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. 

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на Централна кооперативна банка АД Скопје.

1. Покана за запишување и уплата на хартии од вредност (корпоративни обврзници) по пат на јавна понуда
2. Проспект за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративни обврзници) по пат на јавна понуда
3. Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2015 година
4. Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016 година
5. Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017 година
6. Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи за 30.06.2018 година
7. Прилог 5 Деловна политика и развоен план за 2018 година на ЦКБ
8. Прилог 6 Финансиски план на ЦКБ за 2018 година
9. Прилог 7 Развоен план на ЦКБ за периодот од 2017 година до 2020 година