Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
среда, 05 јануари 2022