Намера за објавување на јавна понуда за преземање на ГД Тиквеш АД Кавадарци
четврток, 31 мај 2018