Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје
четврток, 29 август 2019

Основните информации за јавната понуда за запишување се следните:

o    назив на издавачот: ТТК Банка АД Скопје    
o    шифра на корпоративни обврзници - предмет на јавната понуда: ТТКOA31
o    број на корпоративни обврзници што се запишуваат: 1.500
o    количина на корпоративни обврзници на која гласи еден лот: 1     
o    продажна цена на една корпоративни обврзница:  1.000 евра по обврзница по среден курс на НБРМ на денот на уплатата
o    иницијален датум на запишување: 12.09.2019
o    последен датум за запишување: 10.12.2019        
o    модел и начин на продажба на корпоративни обврзници - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена – со примена на принципот на приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. 

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје.

1. Покана за запишување и уплата на хартии од вредност (корпоративни обврзници) по пат на јавна понуда
2. Проспект за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративни обврзници) по пат на јавна понуда
3. Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016 година
4. Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017 година
5. Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2018 година
6. Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи за 30.06.2019 година
7. Прилог 5 Деловна политика и развоен план на ТТК Банка за периодот од 2019 година до 2021 година
8. Прилог 6 Статут на ТТК Банка