Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
четврток, 28 февруари 2019