Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Нова стоковна куќа АД Струмица
среда, 27 ноември 2019

Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Нова стоковна куќа АД Струмица преку берза:
      • назив на издавачот: Нова стоковна куќа АД Струмица
      • шифра на акциите - предмет на јавната понуда: NOSKA31
      • број на акции што се запишуваат: 278
      • количина на акции на која гласи еден лот: 1
      • продажна цена на една акција: 61.500,00 денари
      • иницијален датум на продажба: 11.12.2019
      • последен датум за продажба: 25.12.2019
      • модел и начин на продажба на акциите - предмет на јавната понуда: модел на минимална цена – давање на приоритет на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налог.

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Нова стоковна куќа АД Струмица. 
1. Покана за продажба-отуѓување на сопствени акции на Нова стоковна куќа АД Струмица по пат на јавната понуда   
2. Проспект за продажба-отуѓување на сопствени акции на Нова стоковна куќа АД Струмица по пат на јавната понуда со прилози: