Јавна понуда за запишување и уплата на обични акции од III-та емисија на Фруктал Мак АД Скопје
понеделник, 26 ноември 2018

Основни информации за регистрацијата и условите на запишувањето на јавно понудените хартии од вредност од III-та емисија на обични акции на Фруктал Мал АД Скопје преку Берзата:

o    назив на издавачот: Фруктал Мак АД Скопје    
o    шифра на акциите - предмет на јавната понуда: KONZA31
o    број на акции што се запишуваат: 783.000
o    количина на акции на која гласи еден лот: 1     
o    продажна цена на една акција: 315,00 денари
o    иницијален датум на продажба: 12.12.2018
o    последен датум за продажба: 10.01.2019        
o    модел и начин на продажба на акциите - предмет на јавната понуда: модел на минимална цена – давање на приоритет на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налог.

1. Покана за III-та емисија на обични акции – Фруктал Мак АД Скопје
2. Проспект за III -та емисија на обични акции - Фруктал Мак АД Скопје
     Прилог 1 - Ревидиран финансиски извештај за 2015
     Прилог 2 - Ревидиран финансиски извештај за 2016
     Прилог 3 - Ревидиран финансиски извештај за 2017
     Прилог 4 - Неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-30.06.2018
     Прилог 5 - Статут на Фруктал Мак АД Скопје