Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
среда, 24 април 2019

Основните информации за јавната понуда за запишување на акциите се следните:

o    назив на издавачот: Вардар АД Градско   
o    шифра на акциите - предмет на јавната понуда: VARGA31
o    број на акции што се запишуваат: 1.265.423
o    количина на акции на која гласи еден лот: 1     
o    продажна цена на една акција: 315,00 денари
o    иницијален датум на запишување: 08.05.2019
o    последен датум за запишување: 22.05.2019        
o    модел и начин на запишување на акциите - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена со давање на приоритет на налози со поголема количина и порано време на внес на налогот.

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско.

1. Покана за запишување и уплата на хартии од вредност по пат на јавна понуда
2. Проспект за издавање на сопственички хартии од вредност (обични акции) по пат на јавна понуда - 1
3. Проспект за издавање на сопственички хартии од вредност (обични акции) по пат на јавна понуда - 2
4. Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2015 година
5. Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016 година
6. Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017 година
7. Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи за 2018 година
8. Прилог 5 Статут - Вардар АД Градско
9. Писмена изјава за запишување (уписница) - Вардар АД Градско