Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево
среда, 22 август 2018

На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвото Жито Караорман АД Кичево, котирано на Официјалниот пазар на Берзата на подсегментот Задолжителна котација, поради ненавремено објавување на одлуки од Собранието на акционери.