Јавна опомена за котираното друштво Стокопромет АД Скопје
вторник, 21 јули 2020

На седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на Стокопромет АД Скопје, друштво котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација, поради тоа што друштвото не објави образложение кон неревидираните финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2019 година во согласност со член 40 став 4 од Правилата за котација, што претставува неисполнување на постојаните обврски за известување согласно Глава 6 од Правилата во трет наврат, а по претходно изречени мерки опомена и јавни опомени преку интернет страната на Берзата, донесени на Одборот на директори на Берзата.