Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Нова стоковна куќа АД Струмица
среда, 19 декември 2018