Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Скопски пазар АД Скопје
четврток, 14 јануари 2021