Издавач
Жито Караорман АД Кичево
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул.Илинден 44
Град
Кичево
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitokaraorman@t-home.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сретен Миладиноски
Телефон
+389 45 221 290
Факс
+389 45 221 289
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 124.906 65.177 53.860
Оперативна добивка 619 2.892 3.442
Добивка по оданочување 619 620 857
Главнина 300.775 36.628 36.008
Вкупно обврски 195.751 67.753 64.289
Вкупно средства 496.526 104.381 100.297
Пазарна капитализација 10.842 10.842 10.842
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,50% 4,44% 6,39%
Нето добивка по акција (EPS) 55,38 55,47 76,68
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,12% 0,59% 0,85%
Поврат на капиталот (ROE) 0,21% 1,69% 2,38%
Коефициент цена/ добивка по акција 17,51 17,49 12,65
Книговодствена вредност по акција 26.910,17 3.277,09 3.221,62
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,04 0,30 0,30
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

"Жито Караорман" АД Кичево е една од водечките фирми во млинско пекарската индустрија во Република Македонија која располага со најсовремени машини за производство на брашно, леб и бели печива

Одбор на директори 
Слободан Јовески 
Марјан Максимоски 
Софронија Миладиноски- Претседател 

 1. Јавна опомена за котираните друштва ДС Смитх АД Скопје, РЖ Институт АД Скопје и Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 23.04.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе...
 2. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKARK101013
Вкупно издадени ХВ
11.177
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци