Издавач
Ветекс АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Вардарска бр.50
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓоше Митев
Телефон
+389 43 234455
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 295.308 267.716 233.747
Оперативна добивка 14.879 12.580 9.216
Добивка по оданочување 13.322 10.557 9.498
Главнина 176.759 163.437 152.879
Вкупно обврски 72.629 81.106 91.124
Вкупно средства 249.388 244.543 244.003
Пазарна капитализација 28.395 28.395 28.395
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,04% 4,70% 3,94%
Нето добивка по акција (EPS) 443,36 351,34 316,09
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,34% 4,32% 3,89%
Поврат на капиталот (ROE) 7,54% 6,46% 6,21%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,13 2,69 2,99
Книговодствена вредност по акција 5.882,55 5.439,20 5.087,83
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,17 0,19
Дивиденда по акција 421,00
Дивиденден принос 44,55% 0,00% 0,00%

Друштво за производство на предиво и конец

Одбор на директори
Дејан Галев – Претседател
Силвана Митревска
Стоиле Митев
Сузана Стојчевска
Маја Панова
Ѓоше Митев
Благој Галевски

 1. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје, Агроплод АД Ресен и Ветекс АД Велес

  На седницата одржана на 27.08.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVTKS101018
Вкупно издадени ХВ
30.048
Последно тргување: 11.04.2019
Максимална цена:
945,00
Минимална цена:
945,00
Просечна цена:
945,00
Количина:
105
Промет:
99.225
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
945,00
Минимална цена:
945,00
Количина:
105
Промет:
99.225
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци